Mentorschap

KOKO Kinderopvang mentor

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe wetgeving (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. Eén van de onderdelen van deze nieuwe wet schrijft voor dat elk kind (zowel ) een mentor heeft.  Dit geldt voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.

Vaste mentor per kind

Het is voor pedagogisch medewerkers onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerkers om een aantal kinderen goed te leren kennen. De mentor is een pedagogisch medewerker van de groep waarin het kind geplaatst is. En het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is.

Hechte band door mentorschap

De mentor is meer dan alleen een vast gezicht op de groep die een signaleringsfunctie heeft en de gesprekken met ouders voert. Het mentorschap draagt ook positief bij aan de emotionele veiligheid, het welzijn en het welbevinden van een kind. De mentor en het kind ontwikkelen een extra band en de mentor kent het kind goed door regelmatig te observeren. De hechte band tussen mentor en kind zorgt ervoor dat een kind zich veilig voelt om informatie, gebeurtenissen en ervaringen te delen. Vervolgens kan het kind met meer zelfvertrouwen ontdekken en spelend leren.

Door mentorschap sluiten we gerichter aan op ontwikkelingsbehoefte van het kind

Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. De mentor krijgt door de hechtere band een beter zicht op de ontwikkeldoelen en de talenten van een kind. Het gericht verdiepen in de relatie levert extra focus op die de mentor kan gebruiken om gerichter aan te sluiten (met activiteiten) op de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Ook kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan de wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. Ook de combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen gemaakt kunnen worden. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere (zorg)professionals (met toestemming van de ouders).

31 mei 2018