Inzet pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach en zorgcoördinator

Vanaf 1 januari 2019 zijn we vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang verplicht om te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach. En om u hierover als ouder jaarlijks uitgebreid te informeren.

We willen u dit zo duidelijk mogelijk uitleggen, maar mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd bij de locatiemanager terecht. Voor 2020 werken we op onderstaande manier.

Pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach en zorgcoördinator:

  • De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid. Per kindercentrum wordt minimaal 50 uur per jaar berekend. De verdeling van het totaal aantal uren over de kindercentra is maatwerk. Voor KOKO komen we dan op 26 uur, deze uren worden opgevuld door Ilse Davids en Trudie Geerts. Zij zijn de afgelopen jaren vanuit het Educatief en Pedagogisch Expertise Centrum al voor 28 uur per week werkzaam voor KOKO. Daar verandert niets aan. En u zult hen als ouder niet aantreffen op de groepen, zij ondersteunen vooral het management.
  • De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden op de groep. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. De verdeling van het totaal aantal uren over de medewerkers is maatwerk. Voor KOKO komen we uit op totaal 36 uur. We hebben mede in verband met het implementeren van een nieuw kindervolgsysteem (KIJK!) en de coaching die daarvoor nodig is, maar ook door de nieuwe peuteropvang groepen met voorschoolse educatie (VE) ervoor gekozen om met meerdere pedagogisch coaches te werken. Chantal den Uijl en Suzanne van der Werf-Nijman hebben in 2019 samen alle locaties al meerdere malen bezocht. Omdat Suzanne nu van haar zwangerschapsverlof geniet en daarna nog ouderschapsverlof opneemt zal zij tot 1 juni 2020 afwezig zijn. Kim van Zijl-Snikkers zal vanaf 1 maart tot in ieder geval 1 september komen werken als pedagogisch coach met VE ervaring. We komen dan op gemiddeld 52 uur per week voor coaching. Zij dragen alle drie bij aan kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties). Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het pedagogisch handelen volgens ons pedagogisch beleid. Zij implementeren ontwikkelingsgerichte thema’s in het dagelijks werk van pedagogisch medewerkers. U treft hen aan op alle groepen op het kinderdagverblijf, de peuteropvang én de buitenschoolse opvang.
  • Wij hebben daarnaast een zorgcoördinator (Jaukje Riesewijk) in dienst (voor 27 uur) die de medewerkers op de groepen ondersteunt bij specifieke zorgvragen van de kinderen. We hebben haar uren dit jaar uitgebreid in verband met de nieuwe peuteropvang groepen. De zorgcoördinator richt zich op het adviseren, coachen en ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij het signaleren van zorg en de aanpak op de opvang én het indien nodig bespreken van deze zorg met de ouders en het coördineren van zorg. De zorgcoördinator is
    tevens de directe aandachtsfunctionaris kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.

Urenverdeling over de locaties voor 2020

Wat betreft de inzet van de pedagogisch coaches op de locaties hebben we een globale planning voor het jaar gemaakt. Op basis van de wettelijke verdeling qua aantal medewerkers op de locatie
betekent dat in de praktijk dat zij een minimaal aantal uren op de locatie aanwezig zullen zijn:

Locatie Aantal uur per jaar Gemiddeld aantal weken per jaar
het Zandkasteel (incl. peuteropvang) 200 8
de Tovertuin (incl. peuteropvang) 315 14
Olleke Bolleke (incl. peuteropvang) 135 6
Hotoldebotol (incl. peuteropvang) 165 7
de Veldmuis (incl. peuteropvang) 135 6
het Piratenschip 130 6
Boerderij de Balije 80 4
Kabaal 60 3
Kiekeboe 90 4
het Papagaaiennest (incl. peuteropvang)

Leidsche Rijn peuteropvang locaties:
Waterwin, Voorn, ’t Zand, De Kleine Alm

160

 

140

7

 

6

 

Omdat wij meer uren inzet hebben zullen de pedagogisch coaches in de praktijk meer aanwezig zijn: om op maat extra te coachen én om KIJK! te implementeren. KIJK! is in 2019 op Olleke Bolleke, de Veldmuis, Kabaal, Kiekeboe en het Papegaaiennest ingevoerd. In 2020 gaan we dit invoeren op het Zandkasteel en de Tovertuin en in 2021 op HotoldeBotol, het Piratenschip en Boerderij de Balije. Daarnaast werken alle peutergroepen ook al met KIJK! We proberen de inzet op de locaties/groepen zo te verdelen over het jaar, dat er meerdere momenten gedurende het jaar zijn dat zij aanwezig zijn op de locatie. Via de locatiemanager hoort u welke periode/weken één van de pedagogisch coaches op de locatie aanwezig zal zijn.

23 januari 2020