Inzet pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach

Vanaf 1 januari 2019 zijn we vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang verplicht om te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach. In dit bericht leggen wij u uit wat dit precies inhoudt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd bij de locatiemanager terecht.

Pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach en zorgcoördinator

  • De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van pedagogisch beleid. Per kindercentrum wordt minimaal 50 uur per jaar berekend. De verdeling van het totaal aantal uren over de kindercentra is maatwerk. Voor KOKO Kinderopvang komt dit neer op 24 uur. Deze uren worden opgevuld door Ilse Davids. Zij is de afgelopen jaren vanuit het Educatief en Pedagogisch Expertise Centrum al werkzaam voor KOKO. Daar verandert niets aan. U zult haar als ouder niet aantreffen op de groepen, zij ondersteunt vooral het management.
  • De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden op de groep. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. De verdeling van het totaal aantal uren over de medewerkers is maatwerk. Voor KOKO Kinderopvang komen we uit op totaal 31 uur. We hebben mede in verband met het implementeren van een nieuw kindervolgsysteem (KIJK!) en de coaching die daarvoor nodig is, ervoor gekozen om twee pedagogisch coaches van ieder 24 uur aan te nemen. Zij hebben dan voldoende uren (48 uur) voor de pedagogisch coaching op alle locaties en de implementatie van KIJK! op een aantal locaties per jaar. Wij hebben de volgende medewerkers aangenomen als pedagogisch coach: Chantal den Uijl en Suzanne van der Werf-Nijman. Zij dragen bij aan kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties). Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het pedagogisch handelen volgens ons pedagogisch beleid. Zij implementeren ontwikkelingsgerichte thema’s in het dagelijks werk van pedagogisch medewerkers. U treft hen aan op alle groepen op het kinderdagverblijf, de peuteropvang én de buitenschoolse opvang.
  • Wij hebben daarnaast een zorgcoördinator (Jaukje Rieswijk) in dienst (voor 18 uur) die de medewerkers op de groepen ondersteunt bij specifieke zorgvragen van de kinderen. De zorgcoördinator richt zich op het adviseren, coachen en ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij het signaleren van zorg en de aanpak op de opvang én het indien nodig bespreken van deze zorg met de ouders en het coördineren van zorg. De zorgcoördinator is tevens de directe aandachtfunctionaris kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.

Urenverdeling over de locaties

Wat betreft de inzet van de pedagogisch coaches op de locaties hebben we een globale planning voor het jaar gemaakt. Op basis van de wettelijke verdeling qua aantal medewerkers op de locatie betekent dat in de praktijk dat zij een minimaal aantal uren op de locatie aanwezig zullen zijn:

Locatie Aantal uur per jaar Gemiddeld aantal weken per jaar
het Zandkasteel 170 7
de Tovertuin 300 13
Olleke Bolleke 120 5
Hotoldebotol 150 6
de Veldmuis 120 5
het Piratenschip 130 6
Boerderij de Balije 80 4
Kabaal 60 3
Kiekeboe 90 4
het Papegaaiennest 160 7

Omdat wij meer uren hebben om in te zetten, zullen de pedagogisch coaches in de praktijk meer aanwezig zijn: om op maat extra te coachen én om KIJK! te implementeren. KIJK! wordt in 2019 op Olleke Bolleke, de Veldmuis, Kabaal, Kiekeboe en het Papegaaiennest ingevoerd. In 2020 op het Zandkasteel en de Tovertuin en in 2021 op HotoldeBotol,  het Piratenschip en Boerderij de Balije.

We proberen daarnaast de inzet op de locaties/groepen zo te verdelen over het jaar, dat er meerdere momenten gedurende het jaar zijn dat zij aanwezig zijn op de locatie. Via de locatiemanager hoort u welke periode/weken één van de pedagogisch coaches op de locatie aanwezig zal zijn.

8 maart 2019