Belangrijke informatie opengaan kinderopvang 11 mei

KOKO_open_11mei

Wij informeren u hierbij uitgebreid over hoe wij op aangepaste wijze op 11 mei onze deuren openen. De kinderdagverblijven en de peuteropvang gaan weer volledig open, de buitenschoolse opvang (BSO) gaat aangepast open. Geef daarom voor 6 mei uw schooldagen door, zodat wij de BSO kunnen plannen.

Voorbereiding
Onze branchevereniging heeft een protocol ‘heropening kinderopvang’ geschreven wat ons heeft geholpen bij het organiseren van de opstart van de kinderopvang. In het protocol staan algemene maatregelen en wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Momenteel zijn wij druk bezig met het toepassen van die veiligheids- en hygiënemaatregelen. Per locatie komt er een specifiek plan. Van uw locatiemanager hoort u hier volgende week meer over.

Dagopvang en peuteropvang
Vanaf 11 mei kunt u uw kind weer naar de dag- en peuteropvang brengen zoals u dat contractueel heeft geregeld. Volgende week informeert uw locatiemanager u over de details en de regels rondom het brengen en halen van uw kind. Wij treffen de benodigde (hygiëne)maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat sommige kinderen misschien weer moeten wennen, hebben wij besloten om in de eerste weken geen ruildagen toe te kennen. Regelmaat is hierbij het uitgangspunt.

Buitenschoolse opvang
Basisschoolleerlingen gaan vanaf 11 mei voor de helft van de tijd weer naar school. Dat is om het aantal contactmomenten tussen ouders en leerkrachten minimaal te houden en daarmee de kans op verspreiding van het virus te beperken. Per school is er een specifiek lesprogramma gemaakt. Via de school van uw kind wordt u hierover geïnformeerd.

Gaat uw kind normaal gesproken naar de BSO, dan is het belangrijk om te weten dat we nu alleen opvang aanbieden op dagen dat uw kind ook naar school gaat. De andere dagen kan uw kind helaas niet op de BSO opgevangen worden. Tenzij u een vitaal beroep heeft.

Bijvoorbeeld:
Normaal komt uw kind op maandag en dinsdag naar de BSO. Maar nu gaat het alleen op woensdag, donderdag en vrijdag naar school, dan kan uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag naar de BSO. En niet op maandag en dinsdag.

U kunt dus, ongeacht uw contract, gebruikmaken van de BSO op de dagen dat uw kind naar school gaat. Op de andere dagen mag u geen BSO-uren afnemen. Let op! De BSO is in de komende periode niet open tijdens de studiedagen van school. Vrijdag 22 mei (de dag na Hemelvaart) is de BSO wel open.

Uw kind aanmelden voor de BSO
Om de planning van de BSO te kunnen maken en te weten wie we wanneer van school moeten ophalen, is het belangrijk dat wij weten welke dagen uw kind(eren) naar school gaan en gebruik willen maken van de BSO. Nog niet alle scholen hebben dat aan ons doorgegeven. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Op onze website staat een aanmeldformulier dat wij graag voor woensdag 6 mei van u ontvangen. Ontvangen wij geen BSO-aanvraagformulier, dan weten wij niet wanneer wij uw kind(eren) moeten ophalen en kunnen wij geen opvang garanderen en dat willen we graag voorkomen.

Algemeen

  • Voor alle opvangsoorten geldt dat eerder aangevraagde en geaccordeerde extra dagen tot 1 juni vervallen, net zoals in maart en april.
  • De noodopvang die wij ouders met vitale beroepen bieden, blijft vooralsnog van kracht, ook na 11 mei.
  • Als gevolg van de coronacrisis zijn de functionaliteiten in de Flexkids Ouderapp tijdelijk niet gebruikt. Vanaf 11 mei worden de functionaliteiten gedeeltelijk weer geactiveerd, behalve de mogelijkheid voor aanvraag van extra opvang (dit is tijdelijk niet toegestaan), het gebruik van tegoedpunten en de opvangkalender voor de BSO (de registratie gebeurd via het  aanmeldformulier op de website).
  • Door de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. Daarom gebruiken wij de ‘dagboekfunctie’ in de Flexkids Ouderapp voor een digitale overdracht. Ter vervanging van het overdrachtsmoment geeft u hier informatie over uw kind en laten wij u weten hoe uw kind de dag bij ons heeft ervaren.
  • De compensatieregeling voor de eigen bijdrage kinderopvang van ouders loopt ook na 11 mei door voor alle opvangsoorten. Houd voor de details van de regeling, of u hiervoor in aanmerking komt en toekomstige veranderingen in de regeling, onze website in de gaten.

Noodopvang
Bent u klant en heeft u een vitaal beroep, dan kunt u gebruikmaken van de noodopvang. Voor het kinderdagverblijf en voor de buitenschoolse opvang. Wilt u voor de aanvraag van de noodopvang voor het kinderdagverblijf het formulier invullen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in de planning? Heeft u naast de schooldagen ook buitenschoolse noodopvang nodig omdat u een vitaal beroep heeft? Wilt u dit dan aangeven in het BSO-aanvraagformulier? Vul daarvoor de extra dagen en schooltijden in. Zodat wij ook op deze dagen opvang kunnen regelen voor uw kind(eren).

Hoe bereid ik mijn kind voor op de eerste dag?
We zijn benieuwd hoe het met uw kind is. En hoe het zich ontwikkeld heeft in de afgelopen weken. Laat u ons dit weten? Gebruik daarvoor de Flexkids Ouderapp. Voor het ene kind zal de opstart heel soepel gaan, een ander kind zal er wat meer moeite mee hebben. Wennen is voor ieder kind anders en vraagt om maatwerk. Uw vertrouwen hierin zal hem helpen! Op onze website en in de Flexkids Ouderapp leest u komende week meer over dit onderwerp.

Rekeningnummer voor terugbetaling van deel eigen bijdrage 
Als de facturen vanaf 15 maart door ons automatisch zijn geïncasseerd en niet door u zijn gestorneerd, hoeft u voor de teruggave van het deel vanuit de kinderopvangorganisatie niets te doen. Als u de facturen zelf aan ons heeft betaald en u heeft recht op een teruggave van een deel van de eigen bijdrage vergeet u dan niet, uw bankrekeningnummer aan ons door te geven?  Dit kan via het formulier op onze website.

Hoe houden we u op de hoogte? 
U ontvangt volgende week de specifieke uitwerking voor uw locatie van de locatiemanager, aangevuld met pedagogische tips. Zodra wij nieuwe informatie hebben of de situatie verandert, brengen wij u natuurlijk weer op de hoogte. Dat doen wij onder andere via de Flexkids Ouderapp en e-mail (houd ook uw spambox in de gaten).

Vragen
Heeft u vragen? dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van afdeling Klantcontact & Advies. Via telefoonnummer 030 677 15 52. Of stuur een e-mail naar info.corona@swkgroep.nl.

Wij en alle teams kijken ernaar uit om u en de kinderen weer in goede gezondheid te zien!

1 mei 2020